Stanowiska

dyrektor szkoły

wicedyrektor

Informacje

wicedyrektor - Violetta Puchała

Stanowisko wicedyrektora tworzy się w przypadku, gdy liczba oddziałów jest nie mniejsza niż 12.

Do obowiązków wicedyrektora należy w szczególności:
a. prowadzenie nadzoru pedagogicznego na podstawie aktualnych przepisów prawnych,
b. opracowanie projektu planu pracy dydaktyczno – wychowawczego i nadzór nad jego realizacją,
c. nadzór nad przeprowadzeniem egzaminów maturalnych na terenie Zespołu i pełnienie funkcji zastępcy przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminującego,
d. zatwierdzanie planów wycieczek i wyjść,
e. organizowanie i doskonalenie samokształcenia Rady Pedagogicznej,
f. wspomaganie zespołów przedmiotowych w wykonywaniu ich zadań,
g. udzielanie wsparcia i otaczanie opieką nowoprzyjętych nauczycieli,
h. inspirowanie i nadzorowanie pracy organizacji młodzieżowych działających na ternie Zespołu,
i. zastępowanie Dyrektora podczas jego nieobecności,
j. wykonywanie innych czynności (w ramach obowiązków służbowych) doraźnie zleconych przez Dyrektora Zespołu.

kierownik szkolenia praktycznego

Informacje

kierownik szkolenia praktycznego - Ireneusz Szylak

Zadaniami Kierownika szkolenia praktycznego jest w szczególności:
1) nadzorowanie realizacji programu praktycznej nauki zawodu,
2) sprawowanie kontroli nad ubezpieczeniem uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków,
3) akceptowanie wyznaczonych instruktorów praktycznej nauki zawodu i opiekunów praktyk zawodowych lub wyznaczenie do prowadzenia praktycznej nauki zawodu nauczycieli praktycznej nauki zawodu w porozumieniu z Dyrektorem Zespołu,
4) koordynuje zwrot uczniom odbywającym praktyczną naukę zawodu w miejscowościach poza ich miejscem zamieszkania i poza siedzibą szkoły, mającym możliwość codziennego powrotu do miejsca zamieszkania lub siedziby szkoły, równowartość kosztów przejazdów środkami komunikacji publicznej z uwzględnieniem ulg przysługujących uczniom,
5) zapewnia uczniom odbywającym praktyczną naukę zawodu w miejscowościach poza siedzibą szkoły, do których codzienny dojazd nie jest możliwy, nieodpłatne zakwaterowanie i opiekę oraz ryczałt na wyżywienie w wysokości nie niższej niż 40% diety przysługującej pracownikowi z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju,
6) prowadzenie dokumentacji praktycznej nauki zawodu,
7) organizowanie i kierowanie działalnością warsztatów szkolnych,
8) ustalanie ocen klasyfikacyjnych z zajęć praktycznych i praktyki zawodowej.

Kierownik praktycznej nauki zawodu odpowiada za:
a. opracowanie harmonogramu praktyk dla zawodów,
b. przygotowanie kalkulacji ponoszonych przez szkołę kosztów realizacji praktycznej nauki zawodu, w ramach przyznanych przez organ prowadzący środków finansowych,
c. sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad praktykami zawodowymi i zajęciami praktycznymi,
d. współpracę z podmiotami przyjmującymi uczniów na praktyczną naukę zawodu,
e. gromadzenie informacji zbiorczej o realizacji praktyk oraz wynikach egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
f. koordynowanie działań o charakterze promocyjnym szkół wchodzących w skład Zespołu,
g. sporządzenie zapotrzebowania na pomoce dydaktyczne na potrzeby warsztatów szkolnych,kierownik gospodarczy szkoły

specjalista ds. sekretariatu

Informacje

specjalista ds. sekretariatu - Danuta Hampelska

I. Zakres powinności wynikający z art. 100 i 211 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 Nr 24 poz. 141 z późn. zm.).:
1. Obowiązkiem pracownika jest sumienne i staranne wykonywanie pracy i stosowanie się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę.
2. Pracownik jest obowiązany w szczególności przestrzegać:
a. obowiązującego u pracodawcy czasu pracy,
b. regulaminu pracy i ustalonego porządku,
c. przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych,
d. tajemnicy określonej w odrębnych przepisach,
e. zasad współżycia społecznego,
f. dbać o dobro pracodawcy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.
3. Ponadto podstawowym obowiązkiem pracownika jest:
a. udział w szkoleniach z zakresu bhp oraz ochrony przeciwpożarowej i poddawanie egzaminom sprawdzającym,
b. dbałość o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy,
c. stosowanie środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,
d. poddawanie się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym badaniom lekarskim i stosowanie się do wskazań lekarskich,
e. niezwłoczne zawiadomienie przełożonych o zauważonym w zakładzie pracy wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego.

II. Zakres obowiązków na zajmowanym stanowisku pracy:
1. Prowadzenie sekretariatu szkoły, w tym:
a. udzielanie informacji, w tym telefonicznie dotyczących bieżących spraw szkoły (zapisy/zasady rekrutacji, terminy spotkań z rodzicami, dyżury nauczycieli, zastępstwa itp.),
b. przyjmowanie i wysyłanie korespondencji, nadawanie numerów zgodnie z instrukcją kancelaryjną, prowadzenie księgi korespondencji,
c. organizowanie spotkań dyrektora szkoły z interesantami,
d. prowadzenie terminarza zajęć i czynności dyrektora szkoły,
e. zamawianie materiałów biurowych na potrzeby sekretariatu, dzienników lekcyjnych, dzienników zajęć pozalekcyjnych, giloszy, druków ścisłego zarachowania i innych,
f. bieżąca współpraca z głównym księgowym oraz kierownikiem gospodarczym w zakresie ustalania wydatków związanych z prowadzeniem sekretariatu,
g. przechowywanie: pieczęci i pieczątek, druków ścisłego zarachowania, księgi kontroli, arkuszy ocen, dokumentacji egzaminów, księgi protokołów rady pedagogicznej i innych,
h. prowadzenie rejestrów druków ścisłego zarachowania,
i. gromadzenie Dzienników Ustaw oraz uchwał i zarządzeń organu prowadzącego,
j. stała współpraca z organem prowadzącym i organem sprawującym nadzór pedagogiczny,
k. przygotowywanie pism na polecenie dyrektora i/lub wicedyrektora,
l. przygotowywanie statystyk i zestawień, w tym dla organu prowadzącego i organu nadzoru pedagogicznego,
m. przygotowywanie sprawozdań dla GUS w zakresie przydzielonych czynności,
n. przygotowanie sprawozdań w systemie SIO w zakresie przydzielonych czynności,
o. kserowanie materiałów na polecenie dyrektora i/lub wicedyrektora,
p. obsługa urządzeń biurowych (telefonów, faksu, poczty elektronicznej).
2. Prowadzenie spraw uczniowskich, w tym:
a. wydawanie i aktualizowanie legitymacji szkolnych,
b. prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem uczniów,
c. prowadzenie księgi uczniów
d. prowadzenie rejestru uczniów
e. monitorowanie spełniania przez uczniów obowiązku nauki, przygotowanie odpowiednich pism,
f. wydawanie dokumentów uczniów rodzicom lub pełnoletnim uczniom, przygotowywanie zaświadczeń,
g. wspomaganie organizacyjne egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych/egzaminów z przygotowania zawodowego i/lub nauki zawodu, sprawdzianów/matur
h. obsługa organizacyjna zapisów / rekrutacji do klas pierwszych, w tym przyjmowanie i wydawanie dokumentów uczniów, sporządzanie list kandydatów i uczniów przyjętych, obsługa systemu elektronicznego naboru,

i. obsługa spraw związanych z przenoszeniem uczniów do innej szkoły,
j. Wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora i wicedyrektora związanych z zajmowanym stanowiskiem.
III. Zakres uprawnień i odpowiedzialności:
1. składanie do dyrektora szkoły uwag, spostrzeżeń i wniosków związanych z wykonywaną pracą,
2. informowania dyrektora szkoły o przypadkach nie wywiązywania się nauczycieli z obowiązku terminowego składania dokumentacji dzienników lekcyjnych, arkuszy ocen, teczek wychowawców i innych,
3. Zwracania uwagi uczniom, którzy naruszają swoim zachowaniem obowiązujące w szkole normy oraz informowania o tym wychowawców klas.
4. Ponosi pełną odpowiedzialność za:
a. rzetelną i terminową realizację powierzonych zadań,
b. prowadzenie spraw sekretariatu zgodnie z aktualnymi, obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
c. kulturalną obsługę interesantów, nauczycieli i uczniów,
d. zachowanie tajemnicy służbowej,
e. przestrzeganie ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, póżn. zm.926),
f. właściwe przechowywanie dokumentów i zabezpieczenie ich przed dostępem osób nieupoważnionych.

pedagog

kierownik internatu

starszy magazynier - internat

kierownik gospodarczy internatu

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Dyrektor szkoły
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 października 2014 03:08
Dokument wprowadzony do BIP przez: Renata Matla - Kocot
Ilość wyświetleń: 2947
01 stycznia 2019 20:33 (Renata Matla - Kocot) - Zmiana danych stanowiska: kierownik gospodarczy szkoły.
01 stycznia 2019 20:33 (Renata Matla - Kocot) - Usunięcie stanowiska: kierownik gospodarczy szkoły.
13 października 2018 14:18 (Renata Matla - Kocot) - Dodanie stanowiska: kierownik gospodarczy internatu.